Линии и повърхнини на влияние в Аutоdеsk Rоbоt Struсturаl Аnаlysis Professional 2011 – част 2

Част 2 – Определяне на линии на влияние от подвижен товар.

В Rоbоt Struсturаl Аnаlysis е наличен богат набор от готови подвижни товари (автомобилни и железопътни) по различните стандарти – EC, BS и др. Добавена е възможността за създаване на собствена база с подвижни товари.

Създаване на база за подвижни товари:

1. Избираме меню Tool->Job Preferences и отваряме панела Job Preferences;

2. В панела Job Preferences избираме Databases->Vehicle loads;

3. С бутона отваряме панела New Moving Load за създаване на база за подвижни товари;

4. Въвеждаме базата, нейното име и описание;

5. Създаваме базата с бутона Create и тя автоматино се добавя в списъка с налични бази за текущата задача;

6. Затваряме панела Job Preferences.

Дефиниране на подвижен товар:

7. От меню Loads->Special Loads->Moving отваряме панела Moving Loads;

8. Избираме бутона New и се отваря панела за дефиниране на подвижни товари Moving Loads;

9. С бутон New отваряме панел New Vehicle и

10. Задаваме име на подвижния товар;

11. Описваме товара, като на разположение са концентрирани сили, линеен и площен товар със съответните им параметри – големина, интензивност, местоположение, дължина на проекцията. В случая са въведени две концентрирани сили по 10kN,  на разстояние 2m една от друга и равномерно разпределен товар с интензвност 10kN/m’, с дължина 5m, на разстояние 0.5m от втората концентрирана сила;

12. Можем да запазим подвижния товар в базата BGP – избираме бутон Save to database;

13. В панела Moving Load Database избираме потребителската база, в която желаем да запазим подвижния товар (в случая BGP) и избираме бутон OK;

14. С бутона Add добавяме подвижния товар за дефиниране на линиите на влияние;

Дефиниране на път за подвижния товар:


15. В отвореният панел Moving Loads дефинираният вече подвижен товар е в списъка с налични подвижни товари

16. Задаваме име на товарното състояние;

17. С бутона Define се отяваря панела Polyline-Contour, където

18. С посочване дефинираме пътя за движение;

19. С бутона Apply добяваме очepтания контур;

20. В полето автоматично е добавен номера на дефинирания контур;

21. Задаваме стъпка на преместване на подвижния товар и

22. направление по което действа;

23. С бутон Parameters отваряме панела Route Parameters, са допълнителни настройки за товарите – коефициенти за корегиране по вертикална и хоризонтална посока

24. Отметки за ограничаване на движение на товара – ако са сложени няма да има възможност някоя от силите е извън пътя, т.е. движението не започва от нулата, а така че целия подвижен товар да е върху платното

25. С бутона Apply добавяме товарното състояние podv за изчисление;

Стартираме изчислението на мoдeла.

Резултати от линията на влияние:


26. Избираме меню Results->Аdvаnсеd->Influence Line и се отваря панела Influence Lines;

27. В панела избираме усилието, за което търсим линията на влияние;

28. Избираме точките от пътя, в които да видим подробните стойности;

29. Избираме елемент с номер 24 (прът в най-горната част на дъгата) и точка в средата на пръта – релативно разстояние 0.5;

30. По същия начин от другите страници на панела можем да си изберем реакция във възел, усилия в конкретен краен елемент от плочата и др;

31. С бутона Apply отваряме прозореца на линията на влияние  32 при движение на подвижния товар по пътя 33;

Програмата автоматично е създала още две товарни състояния podv+ и podv-. Ако ги изберем можем да видим най-малката и най-голямата стойност от линията за търсеното усилие.

Ако въведем подвижно натоварване само с концентрирана сила равна на едница, ще получим единичната линия на влияние в кокретната точка. В случая – проста греда и линия на влияние за огъващият момент в средата на гредата:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *