Линейни елементи в модул армировка на AutoCAD Structural Detailing

Тази опция се използва за дефинирането на линейни елементи (сечение на стоманобетонен конструктивен елемент показван с неговата дължина) – например стени, хоризонтални обрамчващи пояси и др. Прилагането на линейни елементи става в две фази:

  • дефиниране на сечението с неговите елементи и запазването му в базата данни на харддиска;
  • вмъкване на готово сечение от базата в чертежа с присъединяването на дължина и разстояние между напречните елементи.

Достъпът до командата за създаване на сеченето е в меню Reinforced concrete > Structure elements – reinforcement > Create linear element или от бутона Create linear element

create_buton

 

сечение

Първата стъпка е да изчертаем сечението – в него добаваяме всичко необходимо, както би изглеждало в окончателен вариант, без обаче да задаваме дължина на прътите перпендикулярни на сечението (изобразените с точки) и без брой на елементите успоредни на сечението. Във панела Create linear element задаваме име на сечението, като можем да направим поддиректории за различните типове сечения. Тъй като сечението се записва на харддиска с името, което му задаваме, наименованието не трябва да съдържа символи недопустими за име на файл.

 

 

 

 

 

С бутона Select Objects избираме елементите и записваме с бутона Save. Веднъж записани, сеченията са налични за ползване във всеки един чертеж.

create panel

Вмъкването на записано сечение става от меню Reinforced concrete > Structure elements – reinforcement -> Insert linear element или от бутона Insert linear element

insert buton

При вмъкването в панела Linear element parameters задаваме дължина на стоманобетонният елемент и разстояние между армировките успоредни на сечението:

insert panelpapameters След вмъкването армировките перпендикулярни на сечението получават дължина равна на зададената и ако прътите са дефинирани със куки те се добавят към общата дължина. Броят на напречните елементи се определя автоматично според зададените разстояния:

ready

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *