Излезе AutoCAD 2013 – новото в тази версия

AutoCAD 2013Излезе AutoCAD версия 2013. Новото в нея, се обособява в няколко групи:

Подобрения в Дизайна

• Моделиране на 3D свободни форми – С наличните в AutoCAD 2013 инструменти за моделиране на повърхнини, мрежи (Meshes) и солиди можете да създавате концептуален проект и да развивате идеите си.

• Поддръжката на точкови множeства (Point Cloud), ви позволява да оптимизирате изискващите много време ремонтни и реставрационни проекти.

• Избор-и-изтегляне на обекти (Context-Sensitive PressPull) – Изтегляне (Extrude) и отместване (Offset) на криви, създаване на повърхнини и солиди и избор на множество обекти в рамките на една PressPull операция.

• Извличане на повърхнинни криви – Извличане на хоризонтали през избрана точка от повърхнина или лице на солид.

• Autodesk® Inventor® Fusion – Лесен за ползване продукт за директно моделиране в DWG среда, който ви помага гъвкаво да редактирате и валидирате модели от почти всеки изходен формат.

Подобрения в Документацията

• Разрези и детайлни изгледи – Нов Layout tab осигурява лесен достъп до инструменти за създаване на чертожни разрези и детайлни изгледи на импортирани модели.

• Предварително показване на редактираните свойства (Properties) – Тази функция Ви позволява да прегледате промените на свойствата на обектите, преди да ги приложите.

• Обновен потребителски интерфейс – Променен команден ред, допълнителни контекстни табове в лентата с инструменти и повече мултифункционални манипулатори (grips).

Подобрения в Синхронизацията

• Autodesk 360 свързаност – Синхронизиране на чертежите с вашия онлайн акаунт директно от AutoCAD.

• Импорт и обединяване на 3D модели – Лесно вмъкване и обединяване на модели от различни програми като Pro/ENGINEER®, CATIA®, SolidWorks®, NX® и Rhinoceros®.

• Вмъкване на Inventor® файлове – Създаване на AutoCAD чертежи от модели създадени с Autodesk® Inventor®, с поддръжка на интелигентна и асоциативна връзка между AutoCAD и Inventor файловете.

• Връзка със социалните мрежи – Споделяне на AutoCAD проекти чрез използване на вградените връзки с Facebook® и Twitter®.

• AutoCAD WS Web и Mobile App – Визуализация и редакция на проекти от Ваши мобилни устройства (Apple, Android).

• AutoCAD® проложения на Autodesk® Exchange – разширете възможностите на AutoCAD с допълнителни приложения публикувани от разработчици, членове на Autodesk Developer Network.

• Опростени инструменти за миграция на вашите настройки и поддържащи файлове (customization preferences and support files) от предишни версии на AutoCAD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *