Какво е новото в AutoCAD 2016

autocad-2016-what-new

Новата весрия AutoCAD 2016 е официално на пазара. Има много на брой дребни нововъведения, които допринасят за удобната работа с продукта, както и няколко “по-големи” новости, които  значително ускоряват работата на потребителя. Отначало може да се отчете файловия формат – той остава непроменен:

1. Файлов формат

Файловият формат остава същия както за версии 2013/2014/2015. За тези които са пропуснали: от версия 2015 има едно съществено нововъдение – файлът вече няма да носи информация за това дали е правен с учебна (Educational) или работна (Commercial) версия. При команда Save, автоматично се премахва educational plot stamp, ако има тъкъв.

2. Промени в началната  страница

Променен е стартовията прозорец на AutoCAD – табът (разделът) New Tab е прекръстен на Start. За разлика от предишната версия, той не се затваря при създаването или отварянето на поне един чертеж. Сустемната опроменлива, която управлява показването на Strat раздела е прекръстена от NEWTABMODE на STARTMODE.

autocad-2016-what-new-start

3. Управление на Layout-и

За разлика от по-старите версии, ако се опитате да преместите Layout с влачене (drag) зад позиция, която е скрита поради много на брой Layout-и, в тази версия редицата от Layout-i автоматично се премества (Scroll-ва) за да пуснете (drop)  layout-а на правилното място. Ново контекстно меню позволява за заключите Layout-ите в една линия или над лентата за състояние (Status Bar).

autocad-2016-what-new-layouts

4. Лента за състояние (Status Bar)

Много важно подобрение – при наличие на много Layout-и или при свиване на екрана на AutoCAD (на пример при по-малък монитор) иконите на Status Bar-а автоматично се подреждат на два реда с Layout-ите, така че винаги да се вижда поне Model Space таб-а и един Layout.

autocad-2016-what-new-status-bar

5. Ribbon

След представянето на галериите в Ribbon интерфейса на версия 2015, тук вече е помислено и за тези потребители, които не искат тези галерии. Което е логичния избор по мое мнение. Вече е възможно да премахнете галериите с помощта на системна променлива GALLERYVIEW като й зададете стойност 0. За избор на текстов стил обаче, галериите продължават да са активни. Изчезват изцяло за блокове, като там избора става в стандартния панел за вмъкване на блокове. За избор на стил за оразмеряване галериите се заменат с падащо меню (доста по-удобно). Ето как изглежда вмъкването на блок преди забраняване на галериите в Ribbon-a:

autocad-2016-what-new-ribbon-gallery

 

 

6. Системни променливи

Добавена е нова команда, с чиято помощ може да се виждат стойностите на системните променливи – SYSVARMONITOR. По-важната функция обаче е в самия панел, който показва стойностите. Там можем да върнем стойностите на всички променливи по подразбиране с бутона Reset All:

autocad-2016-what-new-system-variable-monitor

 

7. Revision Clouds (облаци)

Добавени са нови методи на въвеждане – по правоъгълник, полигон, със „свободна ръка“, чрез посочване на обект. При Revision Clouds изчертани с полигон, са по-малко на брой контролните точки (grips). Има възможност за редактиране като при полилинии – добавяне и премахване на върхове, редакция с команди като Trim, Join и т.н.

autocad-2016-what-new-revision-clouds

 

 

8. Нова команда за дименсия

Направена е съвсем нова команда за оразмеряване, в допълнение към вече съсществуващите. Тя включва подкоманди за различните видове дименсии и има много важна функция за корекция на кръстосани дименсии. Освен това е добавена възможност да се избере слой за изчертаване на дименсиите по подразбиране, който да е различен от текущия:

autocad-2016-what-new-dim-command

 

 

9. Нова точка за прихващане (Object Snap point)

Добавено е прихващане по геометричен център на полилинии:

autocad-2016-what-new-snap-point

 

 

10. Автоматична рамка за текстове

Много удобно нововъведение – добавена е опция “Text frame” за Multiline Text директно в Properties панела:

autocad-2016-what-new-text-frame

11. Управление на селектирането

Добавена е възможност за смяна на цвета на селектираните елементи:

autocad-2016-what-new-selection-color

 

12. Управление на External References – XREF

Значително е подобрено управлението и визуализацията на слоеве и цветове на XREF обекти. Слоевете на XREF вече не се показват в палетата Properties, но все още са достъпни в Ribbon-a. По-важна е новата системна променлива XREFOVERRIDE, която приема стойности 0 и 1. Може да променя цвета на ByLayer на обекти от прикачения файл, без значение как са изчертани. По този начин можете да направите всички елементи на XREF -ната подложка да са с един и същи цвят, което значително подобрява видимостта на подложката:

autocad-2016-what-new-xref-color

13. Подобрения при работа с PDF

Спрямо предишни версии значително е подобрена скоростта (няма лаг) при работа с PDF подложка. Добавен бутон „PDF Options” за настройка на качеството при плотиране с вградения PDF принтер. Могат да се добавят линкове при плотиране в PDF – за изгледи в чертежа, интернет страници и др.

autocad-2016-what-new-pdf

 

 

14. Нови свойства на Section Object

Обектите (Section Object), които се създават с командата Section Plane от 3D модели, вече освен досегашните видове Plane, Boundary и Volume имат нов тип – Slice. Section Object вече може да бъде прилаган и към Point Cloud, освен досегашните solids, surfaces, meshes, regions. Контекстния панел за Section Object в Ribbon интерфейса е превърнат в отделно меню (tab) и има повече инструменти на разположение на потребителя.

autocad-2016-what-new-section-object

15. Point Clouds

Основната част от нововъдененията в 3D моделирането е насочена към подобряване на работата с лазерно сканирани точкови масиви(Point Clouds). Point Clouds вече подържат и Section Plane. Ново меню “Section Plane” е добавено в контекстното меню в Ribbon интерфейса за точкови масиви:

autocad-2016-what-new-point-cloud-section-plane

 

Добавен е нов инструмент Extract Section Lines, с чиято помоще лесно се генерират линии в разреза от Point Clouds, когато е включена опцията Live Sectioning. След избирането на командата, се появава панел, в който могат да се изберат настройките за генериране на линиите в сечението:

autocad-2016-what-new-point-cloud-extract-lines

За точковите масиви вече е наличен контрол на степента на прозрачност:

autocad-2016-what-new-point-cloud-tranparency

 

Point Clouds вече подържат Dynamic UCS. Ако е включена опцията Segmentation Data от Properties панела, може да се започне изчертаване на обекти върху равнина, определена от face на Point Cloud-а, без да е необходимо да се променя координатната система “на ръка”.

В панела 3D Object Snap са вкарани допълнителни режими за прихващане специално за Point Clouds, които включват Intersection, Edge, Pependicular to Edge и Centerline. Прихващането по Edge избира точки от пресичането на две повърхнини, а Corner – точка на пресичане на три повърхнини:

autocad-2016-what-new-point-snap-enchancements

В Point Cloud Manager е добавен възможност за включване и изключване на отделните облаци от точки. Добавена е възможност за запазване на отделните етапи на изрязване на облаците (Crop States):

autocad-2016-what-new-point-crop-states

 

16. Render

Нов Render Engine замества този от предишните версии. Въведена е оптимизация на предварителните настройки за време и размер, настройките могат да се запазят за последващо рендериране.

17. Navisworks подръжка

Доста добро новъведение – вече е възможно прикачването на файлове на Navisworks като External Reference. Могат да се използват стандартните команди  XREF или специалната команда за Navisworks файлове CMATTACH:

autocad-2016-what-new-navisworks

 

4 thoughts on “Какво е новото в AutoCAD 2016”

  1. Как се настройва Autocad да маркира (просветва, highlighting) обектите (3D) при посочване (при доближаване на обекта или елемент от него с мишката) на даден обект без да го маркираш?

  2. На 2014 бях закрепил редовете с иконките с команди отгоре и отдясно на екрана – за 2 D и 3 D чертане и чертаех удобно. В 2016 версия мога ли пак да ги изведа за постоянно на екрана.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *