Autodesk® Revit LT™ 2013 – възможности на продукта и приложение

Autodesk-revit-lt-2013От няколко месеца на нашия пазар може да се намери новият продукт  Autodesk Revit LT 2013. Той предлага познатата вече функционалност на Autodesk Revit 2013, като са изключени някои от функциите на пълния продукт. В сравнение с други LT продукти на Autodesk, Revit LT предлага много по-голяма функционалност, доближаваща го до “пълния” Revit.

Autodesk Revit LT 2013 е ценово ефективен BIM софтуер, базиран на платформата на Autodesk Revit 2013. Файловете (моделите) на Autodesk Revit LT са напълно  съвместими в двупосочна връзка с Autodesk Revit, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP и Autodesk Revit Structure.

Revit LТ е подходящият софтуер, ако сте решили да преминете от стандартното 2D чертане към BIM ориентирано проектиране, с опростен потребителски интерфейс и интегрирани ресурси за обучение. Revit LT е много по-евтино решение за малки фирми, които нямат нужда от съвместна работа от няколко проектанта върху един модел или високи изисквания за визуализация в самия продукт и аналитични инструменти.

Autodesk-revit-lt-2013-screen

Revit LT е подходящ за работа на архитектурни и конструктивни фирми, тъй като почти всички инструменти за моделиране и оформяне на чертежи са включени в продукта. Основната разлика за конструкторите е липсата на изчислителен модел. Може да се каже, че Revit LT покрива нуждите на 90% от проектантите по част Архитектура и Конструкиции.

Разликите между пълния Revit и Revit LT са основно във възможността за инсталиране на допълнителни приложения (add-ins) и съвместната работа върху един модел. Revit LT притежава пълната функционалност за 3D моделиране и оформяне на чертежи, с някои малки изключения, като например поставяне на in-place компоненти и др. Повече информация е дадена в следната сравнителна таблица:

Revit LT 2013

Revit 2013

Архитектурно моделиране в 3D

Архитектурни стени, фасадни стени, етажни нива, покриви, софити и колони (Architectural Wall, Curtain Wall, Floor, Roof, Ceiling, and Column)

Настройки на проекта (Design Options)

Зареждане на компоненти (Loadable Component)

Помещения и площи (Room and Area)

Ситуации (Site Design)

Стълби по компоненти, рампи и парапети (Stair by Component, Ramp, and Railing)

Сглобяване на марки и позиции (Construction Modeling—Parts and Assemblies)

Стълби по схема (Stair by Sketch)

Конструктивно моделиране

Конструктивни стени, плочи и фундаменти (Structural Walls, Floor Slab, and Foundation)

Конструктивни колони, греди и връзки (Structural Columns, Beams, and Braces)

Truss and Reinforcement

Разширено 3D моделиране

Създаване на групи за повтаряеми обекти (Create Groups for Repeating Elements)

Редактор за фамилии (Family Editor Environment)

Маси и адаптивни елементи (Conceptual Massing, Adaptive Components)

In-Place Modeling

Визуализация

Изометрии и перспективни и згледи, разходка в модела (Orthographic and Perspective Views, Walk-throughs)

Фотореалистични рендери в Облака* (Photorealistic Architectural Rendering in the Cloud* (Autodesk® 360 Rendering) )

Фотореалистични материали (Photorealistic Architectural Rendering Materials)

Фотореалистични рендери в продукта (Photorealistic Architectural Rendering Within the Product)

Проекция на светлини, реалистични визуални стилове (Ray Trace (In-Canvas Rendering), Realistic View Styles)

Оформяне на чертежи

2D линии и компоненти (2D Detail Lines, 2D Detail Components)

Преглед на промени (Revision Tracking)

Дименсии и автоматични надписи (Dimensioning, Tagging, and Annotation)

Фази на строителство (Phasing)

Таблици, количествени сметки (Schedules, Material Takeoff)

Съвместна работа

Проверка за пресичания (Interference Check, Copy/Monitor)

Съвместна работа върху един модел (Worksharing (Multiuser Environment) )

Линкове към други Revit файлове

Линкове към други Revit продукти (Link Files from Other Revit Products)

Надписване и таблици от линкнати файлове (Tag and Schedule Elements in Link Files)

Копиране на елементи от линкнати файлове (Copy/Paste Elements from Links)

Настройка на изгледа на вмъкнати файлове (Customize the Visibility of Linked Models)

Връзки, импорт

DWG™, DXF™ файлови формати

DGN, SketchUp®, DWF™ подложки, Растерни изображения

Вмъкване на точкови масиви (Point Cloud, Decal)

Експорти

DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx

Растерни изображения и анимации (Images and Animations, FBX®, NWC)

Таблици за помещения/площи (Room/Area Reports, Schedules)

Слъчеви сенки във времето (Solar Studies)

SAT, ADSK, gbXML, IFC, ODBC, Типове фамилии

Анализ

Autodesk® 360 Energy Analysis for Autodesk Revit*

Външни програми (add-ins)

Външни програми (Third-Party API (Application Programming Interface) )

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *