Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis

Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis - началоОразмеряването на стоманобетонни конструкции в Autodesk Robot Structural Analysis може да стане по различни стандарти – в конкретния случай съм използвал Eurocode. Едно от удобствата при изчисляване на стоманобетонни конструкции е специално пригоденият темплейт на изгледите, разработен за стоманобетонни конструкции. Добавените изгледи в него не присъстват в останалите темплейти за различните типове конструкции.

В Robot освен получаването на необходимата армировка за съответните зони, могат да бъдат изчислени реалните провисвания и пукнатини. Също така може да бъде автоматично коригирана армировката, така че пукнатините и провисванията да бъдат в допустимите граници.

На показаната плоча е зададен площен товар и след извършването на статически изчисления от програмата получаваме моментовите диаграми в плочата:

Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis - усилия

За да се пристъпи към оразмеряване следва да се премине в екран RC-Design->Slab-Required Reinforcement. От менюто Design->Required Reinforcement of Slabs/Walls – Options->Code Parameters създаваме нов тип на елемент за оразмеряване – там определяме материалите на плочата, посоките на първи и втори ред армировки, покритие, изисквания към оразмеряването по първа и втора група гранични сустояния ( ULS  и SLS). В случая на първия tab на панела задавам посоката на първи ред армировка да съвпада с глобалната ос X (Main reinforcement direction = Along X axis ) на модела и плочата да се оразмярява на просно огъване (без да се отчитат осови опънни или натиsкови сили).

Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis - настройки

Във вторият tab избираме материалите за конструкцията. За бетона може да използваме настройките от самия модел или да зададем бетон с различна якост. Класът на стоманата, с която се оразмерява, зависи от предварително зададените настройки на конкретния модел (Job preferences). Например ако в Job preferences в Databases->Reinforcing Bars е избран Snip, за клас стомана ще можем да избираме АI, AIII, AIV, BII, Bp-I и т.н.

В tab-a SLS parameters настройваме оразмеряването на пукнатини и провисване. Можем да изберем опция за корекция на армировката, с оглед недопускането на пукнатини и провисвания над допустимите стойности:

Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis - настройки

Във Reinforcement настройваме покритието на първи ред армировка и предварително избираме диаметри на първи и втори ред армировка. По тази начин програмата пресмята необходимата полезна височина в двете направления. Може да се зададе опция и за оразмеряване като еднопосочно поле (Unidirectional Reinforcement):

Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis - настройки

 

Крайният резултат от оразмеряването – долна армировка по Y:Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis - армировка

.. и реални провисвания:

Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis - провисвания

 

Така получената армировка може да бъде автоматично прехвърлена в AutoCAD Structural Detailing за изчертаване. AutoCAD Detailing разпознава необходимата квадратура на вложената армировка и извтоматично показва къде и с колко е необходимо да се усили. Това ще ви покажа в следващата публикация.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *