Revit – необходимо е повишено внимание при дименсии на отвори в плочи

revit-floor-openingRevit притежава доста добри инструменти за поставяне на отвори в стени, плочи и т.н. Това е възможно да стане както с вградените фамилии за отвори (system families), така и с фамилии дефинирани от потребителя. Тук искам да обърна внимание на една подробност при използването на командата “Vertical Opening”.

Тук са моделирани 4 плочи, първата е хоризонтална, втората е наклонена със “Slope Arrow” при редактирането на контура, а третата и четвъртата са наклонени с промяна на котите в ръбовете на контура с командата “Modify Sub Elements”:

revit-floor-opening-plan

На всяка плоча е направен отвор с командата “Vertical Opening”:

revit-floor-opening-command

И при четирите плочи при маркиране на отвора в 3D може да се види, че отворите “стърчат” над плочите, както от горната страна, така и от долната:

Това има особено значение при поставяне на коти и дименсии в разрез. При недобра концентрация е възможно да се прихване контура на отвора, вместо на плочата и на чертежите да се получат грешни стойности:

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *