Наклонени греди в Revit

Един от начините да моделирате наклонена греда в Revit е да зададете различни стойности на Start Level Offset и End Level Offset в панела Properties на гредата. В такъв случай е възможно да допуснете грешка поради точността, с която въвеждате тези стойности. Обикновенно се въвежда крайна стойност (с една, две, или повече значещи цифри), а действителната кота е с много повече значещи цифри след запетаята.

Правилният подход е да използвате опцията 3D Snapping при моделиране на гредата по наклонена плоскост. В този пример моделирах наклонена плоча:

След поставянето на колони на модела ги “прилепих” към плочата с командата Attach Top/Base:

В зависимост от от параметъра Attachment Justification At Top на колоните в Properties панела се получава различно опиране на колоните в плочата – пълно опиране, навлизане на колоната в плочата до достигане на средната точка на колоната до долен ръб плоча и пълно прилепване на горния край на колоната в плочата. Резултатите съответно при Maximum Intersection, Intersect Column Midline  и Minimun Intersection:

В моя случай колоните достигат по плочата със средната си част. Именно по техния горен край се прехващат гредите. При моделиране на гредите сложих отметка на 3D Snapping. По този начин гредите със сигурност са точно по долният ръб на плочата.

Ако е нужно отместване във вертикална посока на гредите задавате стойност на z-Direction Offset Value и те пак остават успоредни на долен ръб плоча.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *