Временни настройки на изгледа в Revit (Temporary View Properties)

temporary-view-propertiesПри моделиране в Revit, често се налага да изключим видимостта на отделни категории от елементи или да изолираме други. Това може да стане от панела Visibility Graphics и след като приключим, следва да върнем видимосттна на изгледа, такава каквато е била. Revit 2014 предлага удобен инструмент за временна промяна на изгледа, без да се налага да помним, кои категории точно сме изключили.

В реда с бутони долу вляво на чертожната област има нов бутон Temporary View Properties:

temporary-view-properties-location

Когато се избере, промените направени с Visibility Graphics важат само до изклюването на тази опция.

В допълнение, могат да се прилагат вече настроени темплейти за изгледи с командата Temporary Apply Template Properties. За бързо превключване в Recent Templates се запазват последните 5 избрани темплейта:

temporary-view-properties-apply

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *