Графично представяне на усилията в стоманобeтoнни шайби в Rоbоt

Не винаги е удобно да получаваме разрезните усилия в cтoмaнобeтoнните шайби в табличен вид от таблицата Reduced results for panels. А при cтoмaнобeтoнно ядро съставено от няколко стени, усилята във всяка една стена по отделно не дават много възможности при Opaзмеpявaнето.

С опцията Core Walls създаваме групи от отделните панели наречени Core Walls. С тяхна помощ можем да получим лесно редуцираните усилия във всяка шайба или ядро по различните нива. Групите, които се съдават не променят геометрията или коравината на етажа – тя е зададена от самите панели.

От менюто избираме Geometry->Additional attributes->Core walls. Отваря се панела Core Walls.

Дефиниране на групи
Дефиниране на групи

1. В него избираме име на групата и цвят, с който да я различаваме от другите дефинирани групи.

Настройки видимост

забележка: За да се виждат цветовете на групите шайби и ядра, от Display в Mark with colors избираме (4);

2. В Panel selection задаваме ноемрата на панелите акто ги записваме ръчно или ги избираме с посочване;

3. В секцията List of defined core walls се намират вече дефинирате шайби и технице цветове на изобразяване.

Резултатите от получаваме от меню Results>Diagrams for buildings. Това са огъващите моменти в двете главни направления от сеизмично въздействие:

Резултати

В tab-a Core Walls избираме търсените разрезни усилия.

За същото товарно състояние за панел N83 (долу в ляво) изваждаме усилията в табличен вид. Маркираме панел N83 и от View->Tables избираме Reduced results (5) само за селектираните елементи – Table filtered to current selection (6);

Таблични резултати

В таблицата с резултатите кликваме с десен бутон и от контекстното меню избираме Table Columns.

Таблица

В tab-a Cuts (7) избираме разрез само в долната част на панела (8) и получаваме огъващият момент в равнината на шайбата (9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *