cтoмaнени кoнcтpукции в АutоСАD Struсturаl Dеtаiling – създаване на мoдeл стъпка по стъпка – Част 1

Част 1 – Създаване на опорни оси и мoдeлиpaне на главна рамка

Първоначално създаваме опорните оси на кoнcтpукцията:

Създаване на оси

1. От tab-a ASD Model избираме Workframes;
2. Избираме типа на рамката (осите). На разположение са ортогонална рамка, наклонена (за покриви с наклони) и цилидрична;
3. Посочваме размери на кoнcтpукцията и членене на осите. При нерегулярни разстояния можем да изберем отметката Non-uniform и да зададем разстоянията на ръка.
4. В tab-a Axes description избираме начина, по който се надписват осите. Заосите по ос Z избираме User Defined и задаваме имена на осите на ръка;
Надписване на оси
5. С бутона Create вмъкваме осите в мoдeла. Посочваме базова точка и ориентация на ос X;
6. По аналогичен начин създаваме наклонена рамка за покрива. Изключваме надписването на тези оси, а за базова точка при вмъкването посочваме най-горната точка от първата рамка;

Оси за покрива

Следва да се добавят сечения на профилите от кoнcтpукцията.

Добавяне на профили

7. От бутона List of profiles се отваря панела с наличните профили;
8. Избираме база данни за профили и тип на профила, който ни е нужен;
9. Маркираме  и с бутона Add го добавяме в списъка с наличните профили;

мoдeлиpaне на рамкитемoдeлиpaне на cтoмaнените рамки:

10. Избираме бутон Profiles ;
11 . Посочваме необходимото сечение;
12. Има няколко метода за въвеждане на профили – по две точки, чрез посочване на линия или посочване на точка. При въвеждането на елементите следва да се държи сметка на посоката на завъртане на профила.

След мoдeлиpaне на първата рамка я размножаваме със стандартните команди в АutоСАD.

Готови рамки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *