Курс по Autodesk Robot Structural Analysis

Обучението започва с двумерна задача – плоча и 2D рамка. В този етап курсистите се запознават с основните елементи от интерфейса и придобиват опит за работа с програмата. Следва моделиране на стоманено хале и масивна сграда в 3D. Обучението преминава през всички етапи от изчислението на сградите – геометрия, стичен и динамичен анализ, оразмеряване, извеждане на резултати в различни формати. Курсът е с продължителност 25 учебни часа, в четири дни.

Програма:

1. Интерфейс и настройки на програмата;
2. Моделиране на равнинна рамка – 2D;
2.1. Дефиниране на мрежи, оси и линии;
2.2. Дефиниране на сечения и моделиране на пръти;
2.3. Дефиниране на опори;
2.4. Дефиниране на товарни състояния;
2.5. Дефиниране на товари;
2.6. Разглеждане на атрибути и свойства;
2.7. Разглеждане на резултати;
3. Моделиране на равнинна плоча – 2D;
3.1. Моделиране на панели;
3.2. Разглеждане на резултати за площни елементи;
4. Моделиране и оразмеряване на стоманена конструкция – 3D;
4.1. Моделиране на конструкцията;
4.2. Съставяне на товарни комбинации;
4.3. Оразмеряване на стоманени елементи;
4.4. Оразмеряване на съединения;
4.5. Оразмеряване на единични фундаменти;
4.6. Създаване на проектна документация;
5. Моделиране на и оразмеряване на стоманобетонна конструкция – 3D;
5.1. Моделиране на конструкцията;
5.2. Модален анализ;
5.3. Сеизмичен анализ;
5.4. Оразмеряване на плочи;
5.5. Оразмеряване на греди и колони;
6. Демонстрация на други части от програмата:
6.1. Подвижни товари;
6.2. Обемни елемент;
6.3. P-delta анализ;
6.4. Кабели и въжета;
6.5. Обмен на модел с Revit Structure;
6.6. Обмен на модел с Advance Steel;